Βασικά Στοιχεία Νομοθεσίας Ακίνητης Περιουσίας Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font
  1. Με το ΝΔ της 26-8-1925 (ΦΕΚ 228Α'/31-8-1925), συστάθηκε η Αεροπορική Άμυνα και σύμφωνα με το άρθρο 2, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 του ΝΔ της 22-4-1926 (ΦΕΚ 155Α'/16-5-1926), περιήλθε στην κυριότητα, δοίκηση και διαχείρισή της όλης η δημόσια περιουσία (αστικά και μη δημόσια κτήματα).

  2. Με το Ν.4407/18-8-1929 (ΦΕΚ 316Α'/28-8-1929), ανασυστάθηκε το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και σύμφωνα με το άρθρο 4, περιήλθαν στην κυριότητα του όλα τα υπαγόμενα και από την Στρατιωτική Υπηρεσία κατεχόμενα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκαν στην Αεροπορική Άμυνα, εφ' όσον δεν διατέθηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για άλλες οικοδομικές ανάγκες του Δημοσίου.