ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10/2021 Για τη Μίσθωση Τμήματος του Στρατοπέδου «ΙΛΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΥΤΗ» στο Γουδί Αθηνών Εκτύπωση
Font Size Larger Font Smaller Font

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση  τμήματος του Στρατοπέδου «ΙΛΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΥΤΗ», που βρίσκεται στο Άλσος Ελληνικού Στρατού, Λεωφόρος Παναγιώτη Κανελλόπουλου 4 στο Γουδί Αθηνών, συνολικού εμβαδού αγροτεμαχίου 3.281.00 τ.μ., ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.).

 

Το είδος του διαγωνισμού είναι μίας (1) φάσεως Ανοικτού Τύπου. Στους διαγωνισμούς αυτού του τύπου ορίζονται η τιμή εκκίνησης, το βήμα, ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης. Οι συμμετέχοντες προσφέρουν συνεχώς τιμές μεγαλύτερες από την αμέσως προηγούμενη προσφορά, με ελάχιστη αύξηση το βήμα του διαγωνισμού, έως τον χρόνο λήξης του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρ 21 μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.ypaaped.mil.gr, στην κατηγορία "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου συμμετοχής, ορίζεται η 17 Μαρ 21 και ώρα 14:00 μ.μ., μετά την παρέλευση της οποίας δεν θα γίνεται δεκτός κανένας φάκελος συμμετοχής εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού η 19 Μαρ 21 και ώρα 09:00 π.μ.

Χρόνος λήξης του διαγωνισμού η 19 Μαρ 21 και ώρα 11:00 π.μ.

Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται στο ποσό των 16.500,00 € ετησίως (ήτοι 1.375.00 € μηνιαίως),

Η απόφαση διενέργειας είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , ΑΔΑ: 6ΒΒΧ6-7ΚΔ).